; Algemene voorwaarden - Work and Joy

Jobalert aanmaken

"*" geeft vereiste velden aan

Algemene voorwaarden

Laatst bijgewerkt: 01-05-2024

Welkom bij Work and Joy! deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen voordat u gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van de diensten van WorknJoy stemt u in met deze voorwaarden.

Work and Joy B.V.

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Work and Joy B.V.: de besloten vennootschap, gevestigd en kantoorhoudende

Bevrijdingsweg 20 te Kaatsheuvel. Hierna te noemen: WNJ

Opdrachtgever: ieder(e) natuurlijk en/of rechtspersoon die hetzij voor zichzelve, hetzij

middellijk of onmiddellijk ten behoeve van een derde, aan WNJ contracteert of anderszins een relatie met WNJ aangaat of het voornemen daartoe kenbaar heeft gemaakt.

Aanbieding: een schriftelijk of telefonisch voorstel zijdens WNJ aan opdrachtgever om te komen tot een opdracht.

Opdracht: de overeenkomst waarbij WNJ zich jegens opdrachtgever verbindt de door deze

opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bij deze voorwaarden bepaalde te

verrichten en waarbij opdrachtgever zich jegens WNJ verbindt de bedongen tegenprestatie

te verrichten. De opdracht vermeldt naast een omschrijving van de opgedragen

werkzaamheden tevens doch niet uitsluitend een plan van aanpak met planning en

deliverables door WNJ, alsmede de daarbij behorende honorering/tegenprestatie van

opdrachtgever jegens WNJ.

Werkzaamheden: onder meer en niet uitsluitend betreffende de dienstverlening door WNJ, te weten. Dienstverlening op shopper, brand en trade activatie en promotie; alle denkbare (fysiek en online) media, concepten, formules, (digitale) systemen,

advertising, merchandising, demonstraties, beschikbaarstelling van goederen en verkoop in

o.a. winkels, winkelcentra, de openbare ruimte, beurzen, congressen, workshops, trainingen

en evenementen in wat voor vorm dan ook, met als doel het bevorderen van relaties tussen

mensen, mensen en bedrijven, mensen/consumenten/shoppers en brands en/of de

verkrijgbaarheid, presentatie, promotie en mogelijk ook de verkoop van producten, diensten

en brands.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn, onder uitsluiting van de algemene voorwaarden

van de opdrachtgever, toepasselijk op alle aanbiedingen en opdrachten, voor zover van

deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen schriftelijk is afgeweken.

2. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden rechtens onverbindend wordt verklaard,

laat dit de overige bepalingen onverlet en worden opdrachtgever en WNJ geacht een geldig

vervangend beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar strekking en

reikwijdte zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3: Aanbieding

1. Alle aanbiedingen van WNJ zijn steeds vrijblijvend en worden gedurende een maand

gestand gedaan, tenzij anders vermeld in de aanbieding. Een opdracht komt alleen tot

stand door een tijdige schriftelijk aanvaarding door opdrachtgever van de door WNJ

uitgebrachte aanbieding, dan wel door een schriftelijke bevestiging door WNJ van een aan

WNJ door opdrachtgever verstrekte (mondelinge) opdracht, waarop niet binnen twee werkdagen schriftelijk wordt gereageerd door opdrachtgever.

2. Meerwerkzaamheden, te verrichten op verzoek van opdrachtgever en welke geen

deel van de opdracht uitmaken, zullen door WNJ afzonderlijk aan opdrachtgever in rekening

worden gebracht.

3. WNJ is niet gebonden aan aanbiedingen waarin kennelijke verschrijvingen of telfouten

voorkomen. Eventueel vermelde (leverings-) termijnen zijn bij benadering en niet bindend

vastgesteld, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. De wijze waarop de opdracht zal worden uitgevoerd, wordt in beginsel door WNJ

bepaald. WNJ heeft het recht om, indien dat door WNJ noodzakelijk ofwel wenselijk wordt

geacht, de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door (een) derde(n) te doen laten

uitvoeren, alsmede om zich door (een) derde(n) bij de werkzaamheden te laten bijstaan.

Artikel 4: Tarieven

1. De kostenbegroting zoals vermeld in de opdracht wordt steeds gedaan op basis van

de op het tijdstip van de aanbieding c.q. de opdracht geldende tarieven en kosten.

2. Indien zich tussen het tijdstip van de aanbieding en het moment waarop de uit

hoofde van een opdracht te verrichten werkzaamheden zijn beëindigd, prijsverhogingen

mochten voordoen dan wel grote veranderingen in de voorwaarden mochten voordoen,

bijvoorbeeld ten gevolge van verhogingen van rechten en/of accijnzen, loonkosten etc.,

behoudt WNJ zich het recht voor deze verhogingen en/of veranderingen aan opdrachtgever

in rekening te brengen.

3. Te allen tijde zullen door WNJ aan opdrachtgever worden doorberekend

kostenstijgingen en prijsverhogingen als gevolg van wettelijke maatregelen, die van kracht

zijn geworden na het uitbrengen van de kostenbegroting en waarvan de effecten daarin

niet reeds zijn meegenomen. Indien die effecten wel al zijn verwerkt in de kostenbegroting zal zulks daarin expliciet zijn vermeld.

4. Alle prijsnoteringen zijn exclusief BTW, welke afzonderlijk in rekening zal worden

gebracht.

5. Naast de in de opdracht vermelde kostenbegroting is opdrachtgever voorts ook

verschuldigd de kosten verbonden aan meer-werkzaamheden, al dan niet in de vorm van

declaraties van door WNJ ingeschakelde derden.

Artikel 5: Betaling

1. Betaling van iedere factuur van WNJ dient te geschieden binnen dertig dagen na

factuurdatum op een door WNJ aan te wijzen bank- of girorekening. Betaling dient steeds

plaats te vinden zonder korting of verrekening door opdrachtgever. 

2. Reclames over door WNJ uitgebrachte facturen dienen binnen acht dagen na

factuurdatum bij WNJ te zijn ingediend. Na het verstrijken van deze termijn worden klachten

niet meer in behandeling genomen en heeft opdrachtgever afstand gedaan van zijn rechten terzake.

3. WNJ heeft het recht om op basis van de goedgekeurde aanbieding een voorschot van

minimaal 50% door middel van een voorschotfactuur, aan opdrachtgever in rekening te

brengen. Deze voorschotfactuur dient voor aanvang van de werkzaamheden op de door

WNJ aangegeven rekening te zijn voldaan.

4. WNJ heeft het recht om, indien een opdrachtgever de overeengekomen wijze van

betaling niet nakomt, de opdracht niet uit te voeren c.q. voortijdig te beëindigen. Alsdan

wordt de opdracht als door opdrachtgever geannuleerd beschouwd en wordt deze

conform hetgeen is bepaald in art. 6.2 aan opdrachtgever in rekening gebracht.

5. Betaling van meerwerk geschiedt zodra dit aan opdrachtgever in rekening is

gebracht en op dezelfde wijze als andere facturen.

6. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig c.q. niet volledig betaalt, wordt opdrachtgever

geacht van rechtswege in gebreke c.q. verzuim te zijn en zal opdrachtgever vanaf veertien

dagen na factuurdatum zonder nadere in gebreke stelling de wettelijk geldende

handelsrente per (gedeelte van een) maand verschuldigd zijn over het gehele, nog

openstaande bedrag.

7. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten komen voor

rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend

conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van

€ 150,- per incasso.

8. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens opdrachtgever

openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

9. Iedere betaling van opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door

opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten en de gerechtelijke kosten

en wordt daarna in mindering gebracht op de door opdrachtgever verschuldigde

handelsrente en daarna op de oudste openstaande vordering(en), ongeacht een anders

luidende aanwijzing van opdrachtgever.

Artikel 6: Wijziging en annulering

1. Wijzigingen en/of aanvullingen in de opdracht komen eerst tot stand na de

uitdrukkelijke schriftelijke instemming van WNJ.

2. Annulering dient per aangetekende post te geschieden. Indien een opdrachtgever

de opdracht annuleert vòòr c.q. op de overeengekomen aanvangsdatum van een

opdracht is opdrachtgever als schadevergoeding de volgende annuleringskosten

verschuldigd waarbij het genoemde percentage zit op het verschuldigde deel van de

gehele opdracht:

– Op de aanvangsdatum van de opdracht c.q. tijdens de opdracht: 100%

– Korter dan een week voor de aanvangsdatum van de opdracht: 100%

– Langer dan één doch korter dan twee weken voor aanvangsdatum: 75%

– Langer dan twee doch korter dan drie weken voor aanvangsdatum: 50%

– Langer dan drie doch korter dan zes weken voor de aanvangsdatum: 10%

Artikel 7: Opschorting en ontbinding, weigering

1. In geval van verhindering tot uitvoering van de opdracht ten gevolge van overmacht

is WNJ gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste één maand op te schorten, hetzij de opdracht geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is WNJ bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opdracht.

2. Zowel in geval van opschorting als in geval van ontbinding krachtens lid 1 is WNJ

gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de opdracht door haar

gereserveerde diensten en goederen, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet

worden toegekend.

3. Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting,

die voor opdrachtgever uit de met WNJ gesloten opdracht of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, alsmede wanneer WNJ aanwijzingen ontvangt

omtrent verminderde kredietwaardigheid van opdrachtgever, waardoor gerechtvaardigde

twijfel kan ontstaan of deze de verplichtingen jegens WNJ zal kunnen nakomen en voorts in

geval van surséance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van

opdrachtgever, alsook in geval van ondercuratelestelling, van toepassing verklaring van de

saneringsregeling uit hoofde van de Wet schuldsanering natuurlijke personen of overlijden

indien sprake is van een natuurlijk persoon, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te

zijn en is WNJ gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de opdracht voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder toekomende rechten. In al deze gevallen is elke vordering die WNJ op opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.

4. In geval van opschorting krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting

onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge

van de opschorting door WNJ bespaarde kosten. In geval van ontbinding krachtens lid 3 wordt de overeengekomen kostenbegroting – zo geen voorafgaande opschorting heeft

plaatsgevonden- onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en

van de ten gevolge van ontbinding door WNJ bespaarde kosten en is opdrachtgever

gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen. Het bepaalde in bovengenoemd

artikel is tevens van toepassing op hetgeen vermeld is in artikel 5.

5. WNJ behoudt zich het recht voor opdrachten, waarvan inhoud in strijd is met enige

wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen,

ook indien de opdracht reeds mocht zijn aanvaard of bevestigd.

6. WNJ heeft te allen tijde het recht opdrachten, waarvan de inhoud in strijd is met de

goede naam of met de belangen van WNJ te weigeren of te beëindigen. WNJ heeft alsdan het recht op volledige vergoeding van de ten behoeve van de uitvoering van de opdracht

reeds gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet uitvoeren c.q. voortijdig beëindigen van de opdracht.

Artikel 8: Overmacht

1. WNJ is niet aansprakelijk indien en voor zover zij haar verplichtingen niet kan nakomen

door een omstandigheid die kan worden aangemerkt als overmacht. Onder overmacht

wordt in deze algemene voorwaarden verstaan omstandigheden die de nakoming van een

op WNJ rustende verbintenis verhinderen en die niet aan haar zijn toe te rekenen. Van

overmacht is tevens sprake indien door WNJ ingehuurde derden een beroep op overmacht

kunnen doen.

2. WNJ zal zich inspannen om ervoor zorg te dragen dat in het kader van de uitvoering

van de opdracht gecontracteerde derden, zich houden aan de gemaakte afspraken en dat

de overeengekomen dienstverlening wordt geleverd. Zonder dat zulks opdrachtgever het

recht geeft tot het vorderen van schadevergoeding of ontbinding, heeft WNJ het recht

gelijkwaardige derden te contracteren en gelijkwaardige dienstverlening te leveren. WNJ zal

steeds met opdrachtgever in overleg treden omtrent in dit verband noodzakelijk geachte

veranderingen als hiervoor bedoeld.

3. Indien een der partijen bij de opdracht niet in staat is om aan enige verplichting uit

die opdracht te voldoen, is de betreffende partij gehouden de andere partij hiervan zo

spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

1. WNJ aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade

die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar

verbintenis(sen), indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt

gedekt, tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering, inclusief een

eventueel eigen risico. Opdrachtgever vrijwaart WNJ voor eventuele aanspraken van derden, welke de aldus beperkte schade te boven gaan.

2. Onverminderd het elders in deze algemene voorwaarden bepaalde, is WNJ

aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van

a. een krachtens het bepaalde in artikel 10 van deze voorwaarden niet toerekenbare

tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verplichting (overmacht);

b. gebrekkige medewerking, informatie, materialen van opdrachtgever, diens

ondergeschikte(n) of andere door of vanwege opdrachtgever bij de uitvoering van de

opdracht ingeschakelde derde(n);

3. De in het artikel onder de leden 1 en 2 opgenomen beperkingen gelden niet, indien

de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van WNJ.

4. WNJ is nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie

of andere gevolgschade van opdrachtgever.

5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade die zij, al dan niet met opzet, toebrengt

aan roerende zaken (materialen en/of producten) die aan WNJ of een andere door WNJ

ingeschakelde derde in eigendom toebehoren, gedurende de periode dat opdrachtgever

op grond van bruikleen en/of huur deze roerende zaken onder zich heeft. Onder schade

wordt onder andere begrepen de kosten voor reparatie en de vervangingskosten. 

6. WNJ draagt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, folders en ander

voorlichtingsmateriaal, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven.

Evenmin is WNJ aansprakelijk voor schadevergoeding, waarop derden aanspraak mochten

maken, ter zake van schending van aan deze derden toekomende rechten, waaronder

uitdrukkelijk begrepen de rechten van industriële en intellectuele eigendom.

7. Op straffe van verval van recht op schadevergoeding, dient schade door de

opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na bekendwording van de schade schriftelijk

aan WNJ te worden gemeld.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

1. WNJ behoudt al haar intellectuele eigendomsrechten, waaronder met name

auteursrechten, voor ten aanzien van al hetgeen in verband met de uitvoering van de

werkzaamheden aan opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld en /of geleverd. Bij

afzonderlijke/aanvullende onderlinge overeenkomsten kan worden bepaald dat

opdrachtgever een recht op openbaarmaking en/of verveelvoudiging verwerft, doch steeds

uitsluitend voor het doel, waarvoor de opdracht is gegeven en slechts voor het aantal malen

dat is overeengekomen dan wel noodzakelijkerwijze rechtstreeks uit de opdracht voortvloeit.

2. WNJ is te allen tijde gerechtigd de tijdens de opdracht vervaardigde werken van haar

naam te voorzien en desgewenst voor eigen promotionele doeleinden te gebruiken.

3. Opdrachtgever is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van WNJ, niet

bevoegd de uitvoering van de werkzaamheden door WNJ en de door haar ingeschakelde

derden op film, video, foto dan wel enige andere toekomstige beelddrager vast te leggen.

Artikel 11: Retentierecht

WNJ is gerechtigd de afgifte van al hetgeen zij in verband met een opdracht onder zich heeft

op te schorten, totdat al haar vorderingen zijn voldaan, dan wel voor voldoening daarvan

door of vanwege opdrachtgever voldoende zekerheid is gesteld.

Artikel 12: Overdracht

1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten voortvloeiend uit de

opdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, behoudens met voorafgaande

schriftelijk toestemming van WNJ.

2. De opdracht en deze voorwaarden blijven van kracht in geval de onderneming van

opdrachtgever geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert. In

voornoemd geval dient opdrachtgever zulks WNJ onverwijld schriftelijk mede te delen.

Artikel 13: Meer partijen

Indien een opdracht wordt gesloten tussen WNJ enerzijds en twee of meer partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de opdracht.

Artikel 14: Verplichtingen opdrachtgever

1. Opdrachtgever staat ervoor in dat al het door hem aangeleverde materiaal en/of de

door hem gewenste reclameuiting, zij het van stoffelijke, visuele of nadere aard, niets

inhoudt dat een schending van enige aan een ander toekomend recht betekent,

waaronder begrepen auteursrecht of enig ander recht van intellectuele of industriële

eigendom, en dat hij in de meest ruime zin bevoegd is het materiaal en/of reclameuiting te (doen) openbaren en/of te verveelvoudigen. Voorts staat opdrachtgever er

voor in dat de openbaarmaking en/of verveelvoudiging als hiervoor bedoeld geen

strijd oplevert met enig in Nederland geldende geschreven of ongeschreven

rechtsregel.

2. Opdrachtgever vrijwaart WNJ zowel in als buiten rechte tegen alle aanspraken welke

derden ter zake van een openbaarmaking en/of verveelvoudiging van het door hem

aangeleverde materiaal en/of de door hem gewenste reclame-uiting of uit welke

andere hoofde dan ook jegens WNJ kunnen doen gelden. Opdrachtgever is tevens

aansprakelijk voor door WNJ dientengevolge geleden schade.

3. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren

werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de werkzaamheden van WNJ behoren,

zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden door

WNJ daarvan geen vertraging ondervindt.

2. Aflevering door opdrachtgever van door WNJ te gebruiken goederen en materialen,

hierna te noemen actiemateriaal, dient te geschieden in duidelijk te onderscheiden

eenheden c.q. hoeveelheden waarvan de verpakking zodanig dient te zijn, dat zij voor ge-

/verbruik geschikt is, een en ander ter beoordeling van WNJ.

3. Bij aflevering van het actiemateriaal dient WNJ een gespecificeerde opgave te

ontvangen van de soort goederen alsmede van de daarbij behorende maten en

gewichten.

4. WNJ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verschillen tussen aangeleverd-,

opgegeven-, gebruikt- en teruggeleverd actiemateriaal.

Artikel 15: Reclames

Reclames betreffende een actie en/of werkzaamheden moeten binnen veertien dagen na

beëindiging van de actie en/of werkzaamheden schriftelijk aan WNJ kenbaar gemaakt

worden, op straffe van verval van recht. Reclames worden niet eerder in behandeling

genomen dan na volledige betaling door de opdrachtgever aan WNJ Reclames ontheffen de

opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting, noch is de opdrachtgever gerechtigd

betaling op grond van reclame op te schorten.

Artikel 16: Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en WNJ is Nederlands recht van

toepassing

2. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de met WNJ gesloten opdracht

waarop deze voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn dan wel van nadere

opdrachten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de

bevoegde rechter in het Arrondissement Tilburg.